Contributie

De contributie bedraagt:

Inning contributie

GSV Statera maakt voor de contributie-inning gebruik van de computer. Wij verzoeken u dan ook ons te machtigen de contributie van uw rekening te laten afschrijven. De maandbedragen worden 12 keer per jaar rond de 20e dag van elke maand van uw rekening afgeschreven door de ledenadministratie.

Indien u GSV Statera geen machtiging wilt geven voor automatische incassering moet u voor de 25ste dag van elke maand de contributie hebben overgemaakt op Rabobank rekeningnummer NL11RABO0332194884 t.n.v. Gymnastiek Vereniging GSV Statera onder vermelding van uw GSV Statera ledennummer(s).

Opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli. Het lidmaatschap kan 2 maal per jaar opgezegd worden: voor 1 januari en voor 1 juli. Opzeggen voor 1 januari betekent beëindiging lidmaatschap per 1 februari. Opzeggen voor 1 juli betekent beëindiging lidmaatschap per 1 augustus. Opzeggingen kunnen schriftelijk ingediend worden bij de ledenadministratie (via het wijzigingsformulier op de site) of per email aan ledenadministratie@gsvstatera.nl.

Uitzonderingen bij opzeggingen:

  • zwemles A en B
  • zwangerschap ten hoogste een half jaar
  • verhuizing buiten Nieuw Roden of Roden

Tijdens schoolvakanties (gemeente Noordenveld) en feestdagen zijn er geen lessen. Dit betekent dat er per jaar circa 40 lessen per activiteit worden gegeven.

Bij langdurig ziek zijn of blessures die langer dan 4 weken duren kan de contributie tijdelijk opgeschort worden, mits gemeld per email aan ledenadministratie@gsvstatera.nl
Adreswijziging graag tijdig per email doorgeven bij de ledenadministratie.

Het niet bijwonen van de lessen wil niet zeggen dat er geen contributie verschuldigd is!

Het deelnemen aan turnwedstrijden, turncompetitie of springwedstrijden brengt extra kosten met zich mee. Die zijn wisselend, afhankelijk van het soort wedstrijd. U zult hier op tijd van op de hoogte worden gesteld.